Skip navigation EPAM
CONTACT US

The Inevitable Application of Generative AI in Financial Markets

In the News

Emerce – by Dennis Joosten

The Inevitable Application of Generative AI in Financial Markets

Generative AI can make complex matter accessible and more transparent, and that is particularly interesting for financial institutions.

In the future, financial institutions will do much more than just manage money flows, provided they remain alert to developments and dare to take timely steps in the field of generative AI. Since ChatGPT became available to the general public, we have been inundated with stories about how generative AI will change the world. 73 percent of CIOs surveyed by Gartner want to invest more in AI next year.

The financial sector views these reports with healthy skepticism. The European AI Act is still being rolled out, there are all kinds of risks such as hallucinatory AI and, above all, customer data must be carefully protected. But generative AI also offers interesting opportunities to optimize processes and improve services. Banning the use of Generative AI in advance and waiting further is therefore anything but wise. So the question is: how can financial institutions take the right steps with generative AI?

See AI as a core part of the strategy

Banks and financial institutions have a wealth of data that remains largely untapped. The focus is mainly on transaction data, while valuable data is also available in other areas surrounding transactions, both structured and unstructured. Generative AI is the tool to convert that data into valuable advice that helps customers stay financially healthy and make informed decisions. To achieve this, banks must dare to make a forward move.

Take, for example, the purchase of a house. That process starts much earlier than taking out a mortgage. The customer first orients himself to the wishes and possibilities. How many bedrooms will be needed in the future? Is a renovation an option? Is there a house to sell? Banks can play a much larger role than just that of mortgage provider by also providing targeted advice before and after the mortgage application. For example, Generative AI can make policy conditions accessible to customers and provide advisors with insights gained from combining transaction data and process data. Moreover, these types of insights can also be realized for internal use and decision-making.

In this way, generative AI can completely transform business processes, internal decision-making and also determining strategy. That is why the adoption of AI is not so much an IT initiative, but a strategic spearhead.

Read the full article here (published in Dutch).

See how EPAM helps financial services companies keep pace with emerging technologies, rising customer expectations and ever-changing regulations here.

Learn more about how generative AI can drive real business outcomes here

De Onvermijdbare Toepassing Van Generatieve AI in Financiële Markten

Generative AI kan complexe materie toegankelijk en transparanter maken, en dat is bijzonder interessant voor financiële instellingen.

Financiële instellingen zullen in de toekomst veel meer doen dan alleen geldstromen beheren, mits ze scherp blijven op de ontwikkelingen en tijdig stappen durven te nemen op het gebied van generatieve AI. Sinds de beschikbaarheid van ChatGPT voor het grote publiek worden we overspoeld met verhalen hoe generatieve AI de wereld gaat veranderen. 73 procent van de CIO’s gepolst door Gartner wil dan ook volgend jaar meer investeren in AI.

In de financiële sector wordt er met gezonde scepsis naar deze berichten gekeken. De Europese AI Act wordt nog uitgerold, er zijn allerlei risico’s zoals hallucinerende AI en bovenal moeten klantendata zorgvuldig worden beschermd. Maar generatieve AI biedt ook interessante kansen om processen te optimaliseren en de dienstverlening te verbeteren. Het gebruik van Generative AI bij voorbaat verbieden en verder afwachten is daarom allesbehalve verstandig. De vraag is dus: hoe kunnen financiële instellingen nu de juiste stappen nemen met generatieve AI?

Zie AI als kernonderdeel van de strategie

Banken en financiële instellingen zitten op een schat van data die grotendeels onbenut blijft. De focus ligt vooral op transactiegegevens, terwijl er ook op andere gebieden rondom transacties waardevolle gegevens beschikbaar zijn, zowel gestructureerd als ongestructureerd. Generatieve AI is de tool om die data om te zetten naar waardevol advies waarmee klanten financieel gezond blijven en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Daarvoor moeten banken wel een voorwaartse beweging durven maken.

Neem bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Dat traject begint veel eerder dan het nemen van een hypotheek. De klant oriënteert zich eerst op de wensen en mogelijkheden. Hoeveel slaapkamers zijn er straks nodig? Is een verbouwing een optie? Is er een huis om te verkopen? Banken kunnen een veel grotere rol spelen dan alleen die van hypotheekverschaffer door ook voor en na de hypotheekaanvraag gericht advies te leveren. Generative AI kan bijvoorbeeld polisvoorwaarden toegankelijk maken voor klanten en de adviseurs voorzien van inzichten gewonnen uit het combineren van transactiegegevens en procesgegevens. Bovendien kunnen dit soort inzichten ook voor intern gebruik en besluitvorming worden gerealiseerd.

Zo kan generatieve AI bedrijfsprocessen, interne besluitvorming en ook het bepalen van strategie volledig transformeren. Daarom is de adoptie van AI niet zozeer een IT-initiatief, maar een strategisch speerpunt.

Lees hier het volledige artikel.

FEATURED STORIES