Skip navigation EPAM
CONTACT US

EPAM Poland’s Green Sweep Program Wins the Olivia Eco Prize 

In the News

EPAM Poland’s Green Sweep Program Wins the Olivia Eco Prize 

The EPAM Poland Green Sweep 2023 campaign was awarded in the Olivia Eco category of the Olivia Prize. The jury noticed the activities of EPAM Gdansk volunteers to improve the natural environment, as well as their commitment to integrating the local community.

Several dozen employees from the Company's Gdansk branch were involved in the EPAM Poland Green Sweep initiative. In total, during several meetings, they collected almost half a ton of garbage in various areas of the city.

Together for a clean environment

The EPAM Poland Green Sweep campaign was aimed at ecological education in the field of waste segregation, supporting the culture of environmental responsibility and joint cleaning of illegal waste dumps. Through the Green Sweep initiative, EPAM Poland has helped improve the quality of the natural environment, and in addition to garbage cleaning campaigns, it has organized educational competitions and integrations of local communities.

In total, during 16 events organized in the largest cities across Poland, volunteers collected almost two tons of waste. Any employee could get involved in the Green Sweep initiative - as a participant or coordinator. Volunteers reported the need to clean up an area of their choice in the city, and EPAM's internal communications team helped regional coordinators build teams and internally promote events. During the Green Sweep campaign, employees proved that each of us has an impact on the environment.

A unique approach to management

"The award in the Olivia Prize is another proof that we have fantastic volunteers and that what we do makes sense and is visible," said Radoslaw Swieton, Head of People EPAM Poland.

The Green Sweep project also demonstrates EPAM's unique approach to talent management. "We focus on developing leadership competences by encouraging employees to take on various roles, e.g. ESG project coordinators. Each EPAMer can become a leader or prove themselves as a project co-organizer. They can use the experience gained in this way to develop their professional career," added Radoslaw Swieton.

The EPAM Poland Green Sweep campaign fits perfectly into the ESG strategy adopted by EPAM, which assumes the implementation of a number of activities related to sustainable development. Through this type of pro-ecological initiatives, EPAM Poland employees have an impact on improving the environment and creating a better world for future generations.

Learn more about EPAM's ESG initiatives.

Kampania EPAM Poland Green Sweep nagrodzona w konkursie Olivia Prize 

Kampania EPAM Poland Green Sweep 2023 została nagrodzona w konkursie Olivia Prize, w kategorii Olivia Eco. Tym samym jury dostrzegło działania wolontariuszy EPAM Gdańsk na rzecz poprawy środowiska naturalnego, a także ich zaangażowanie związane z integracją lokalnej społeczności.

W inicjatywę EPAM Poland Green Sweep zaangażowało się kilkudziesięciu pracowników z gdańskiego oddziału firmy. Łącznie, podczas kilku spotkań, zebrali niemal pół tony śmieci w takich rejonach miasta jak Orunia Górna, Lawendowe Wzgórza oraz Jaśkowa Dolina.

Razem w trosce o czyste środowisko

Kampania EPAM Poland Green Sweep, czyli “Zielone zamiatanie z EPAM Polska”, miała na celu edukację ekologiczną w zakresie segregacji śmieci, wsparcie kultury odpowiedzialności za środowisko oraz wspólne sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Poprzez inicjatywę Green Sweep EPAM Polska dąży do poprawy jakości środowiska naturalnego, a oprócz akcji sprzątania śmieci, organizuje konkursy edukacyjne oraz integruje lokalne społeczności.

Łącznie, podczas 16 wydarzeń zorganizowanych w największych miastach w całej Polsce, wolontariusze zebrali niemal dwie tony odpadów. W inicjatywę Green Sweep mógł zaangażować się każdy pracownik - jako uczestnik akcji lub koordynator. Wolontariusze zgłaszali potrzebę posprzątania wybranego przez siebie obszaru miasta, a zespół komunikacji wewnętrznej EPAM pomagał regionalnym koordynatorom w budowaniu drużyn i wewnętrznej promocji wydarzeń. Podczas kampanii Green Sweep pracownicy udowodnili, że każdy z nas jest ważny i ma wpływ na stan środowiska.

Wyjątkowe podejście do zarządzania

Nagroda w konkursie Olivia Prize to kolejny dowód na to, że mamy fantastycznych wolontariuszy, a to co robimy, ma sens i jest widoczne - mówi Radosław Świętoń, Head of People EPAM Polska.

Projekt Green Sweep pokazuje również wyjątkowe podejście EPAM w obszarze zarządzania talentami.
Skupiamy się na kształtowaniu kompetencji liderskich poprzez zachęcanie pracowników do wcielania się w różne role, np. koordynatorów projektów ESG. Każdy EPAMer może zostać liderem lub sprawdzić się na pozycji osoby współorganizującej projekt. Zdobyte w ten sposób doświadczenie może wykorzystać w rozwoju swojej kariery zawodowej – dodaje Radosław Świętoń.

Kampania EPAM Poland Green Sweep doskonale wpisuje się w strategię ESG przyjętą przez firmę EPAM, która zakłada realizację szeregu działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Poprzez tego typu proekologiczne inicjatywy pracownicy EPAM Polska mają wpływ na poprawę środowiska oraz tworzenie przyjaznego świata dla przyszłych pokoleń.  

Dowiedz się więcej o inicjatywach ESG EPAM.

FEATURED STORIES